Startuj z nami!  Dodaj nas do ulubionych!  Szukaj na stronie!

 

   AKTUALNOŚCI

                          

                           Regulamin Świadczenia Usług 
                           Telekomunikacyjnych

 PROMOCJE

      CENNIK                                        w sieci Stowarzyszenia NSK MATRIX 

KONFIGURACJA

                                         (tekst jednolity na dzień 1.01.2005r.)
       BEZPIECZEŃSTWO

 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne1. Stowarzyszenie NSK MATRIX z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Kolista 7a/2 (zwana w dalszej części OPERATOREM) świadczy usługi telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia Prawo telekomunikacyjne. 

2. OPERATOR świadczy i udostępnia usługi na rzecz abonentów na podstawie umów, niniejszego regulaminu i cennika usług. 

3. OPERATOR może zmieniać zakres świadczonych usług, w szczególności poprzez ich modyfikację i rozszerzanie, w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii 
telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa. 

 


§ 2 
Definicje pojęć

 


Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

abonent - podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych OPERATORA.


aktywacja usługi - czynności techniczne i formalne, polegające na instalacji i uruchomieniu urządzeń umożliwiających świadczenie usług przez OPERATORA, podpisanie protokołu stwierdzającego odbiór instalacji i poprawne funkcjonowanie urządzeń oraz rozpoczęcie świadczenia usługi dla abonenta,


cennik lub cennik usług - zestawienie usług świadczonych lub udostępnianych przez OPERATORA, zawierający parametry usług lub sposób ich świadczenia lub udostępniania przez OPERATORA, oraz zestawienie cen za te usługi, do których płatności zobowiązany jest abonent. W przypadku uzgodnienia innej niż w cenniku ceny dla danej usługi, strony umowy określają tak uzgodnioną cenę w umowie; cena określona w umowie jest obowiązująca.


okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) abonenta wobec OPERATORA z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez OPERATORA na fakturze.


umowa - zawarta pod rygorem nieważności na piśmie umowa o świadczenie lub udostępnianie przez OPERATORA usług telekomunikacyjnych na rzecz abonenta za opłatą.


regulamin - niniejszy regulamin świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez OPERATORA, ustalający zasady i warunki świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez OPERATORA, będący wraz z cennikiem usług integralną częścią umowy. Regulamin wiąże abonenta i OPERATORA od momentu podpisania umowy, na równi z postanowieniami umowy i cennika usług. Świadczenie usług oznacza również udostępnianie usług.


Sieć nsk.net.pl - sieć teletechniczna, na którą składają się urządzenia i linie zestawione w sposób umożliwiający OPERATOROWI przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.


tajemnica telekomunikacyjna - tajemnica obejmująca informacje przekazywane w sieciach telekomunikacyjnych, dane dotyczące użytkowników oraz dane dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także lokalizacji bądź identyfikacji zakończeń sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie.


urządzenia - wszelkie urządzenia będące własnością OPERATORA, umożliwiające świadczenie przez OPERATORA usług, udostępnione abonentowi do korzystania na czas trwania umowy.


ustawa - ustawa z dnia 16.07.2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171/04 poz. 1800 z późniejszymi zmianami) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi

wnioskodawca - podmiot żądający świadczenia lub udostępnienia usług.

 § 3 
Umowa o świadczenie usług
1.OPERATOR świadczy usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartych z abonentami umów, regulaminu, cennika usług i przepisów prawa. 


2.Przez umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych OPERATOR zobowiązuje się do świadczenia określonych w umowie usług na rzecz abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych umową, regulaminem i cennikiem usług, zaś abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi zgodnie z cennikiem i/lub umową oraz przestrzegania postanowień umowy i regulaminu. 


3.Umowa zawierana jest przez OPERATORA z jednej strony, a z drugiej strony przez właściwie reprezentowanego wnioskodawcę. Jeżeli wnioskodawca zawiera umowę przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela, przedstawiciel poza przedstawieniem danych i dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, obowiązany jest udokumentować swoją tożsamość oraz wykazać umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy przedstawiając stosowny dokument, odpowiednio poświadczony i w odpowiedniej formie, w tym również na żądanie OPERATORA w formie poświadczonej urzędowo lub notarialnie. 


4.W imieniu OPERATORA oświadczenia woli w zakresie zawierania, zmiany lub 
rozwiązywania umów składają i przyjmują jego upoważnieni przedstawiciele. 


5.Umowa może być zawarta po przedstawieniu przez wnioskodawcę będącego osobą fizyczną dowodu osobistego. W przypadku, gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem, przedkłada on paszport wraz z kartą stałego lub czasowego pobytu. 


6.Przed zawarciem umowy wnioskodawca będący osobą fizyczną obowiązany jest podać następujące dane, zgodne z danymi w wyżej wymienionych dokumentach:

 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) miejsca stałego pobytu (dokładny adres) oraz adres do orespondencji w przypadku, gdy jest inny niż miejsce stałego pobytu, 

c) numer ewidencyjny PESEL, 

d) dokument (i jego numer) potwierdzający tożsamość abonenta,


7.W przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak również osobą fizyczną zawierającą umowę jako przedsiębiorca, umowa może być zawarta po przedstawieniu dokumentów potwierdzających status prawny wnioskodawcy, w szczególności; a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, 


b) urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, 


c) urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP. 
8.Jeżeli dla wykazania uprawnienia określonej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy niezbędne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów (np. umowa, statut), wnioskodawca obowiązany jest takie dokumenty przedłożyć. 


9.OPERATOR zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji od wnioskodawcy, jakie okażą się niezbędne przed zawarciem umowy oraz do żądania potwierdzenia lub poświadczenia danych wykazywanych na podstawie niniejszego paragrafu. OPERATOR zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii dokumentów. 


10.Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie określonym w umowie. 


11.Abonent obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia OPERATORA o wszelkich zmianach danych określonych w niniejszym paragrafie. 


12.Wszelką korespondencję, nadaną przez OPERATORA listem poleconym na adres lub z wykorzystaniem innych danych abonenta wskazanych w umowie lub przekazanych pisemnie OPERATOROWI po podpisaniu umowy, uważa się za doręczoną abonentowi po upływie trzech (3) dni od dnia jej nadania, chyba że abonent przedstawi dokument potwierdzający inny termin odbioru pisma.§ 4 
Odmowa zawarcia umowy
1.OPERATOR ma prawo odmówić zawarcia umowy. OPERATOR ma prawo odmówić 
zawarcia umowy w szczególności, gdy: a) wnioskodawca nie dołączył lub odmówił okazania dokumentów, o których mowa w § 3 regulaminu lub przedstawione dokumenty budzą wątpliwości co do ich aktualności lub autentyczności

b) OPERATOR nie ma możliwości technicznych świadczenia określonej usługi, 

c) umowa miałaby być zawarta z wnioskodawcami, którzy nie spełniają warunków określonych w regulaminie, 

d) umowa miałaby być zawarta z osobami, z którymi OPERATOR wcześniej 
rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie tych osób, 

e) umowa miałaby być zawarta z osobą, która zalega z płatnościami na rzecz 
OPERATORA, 

f) przewidywany sposób lub zakres korzystania przez wnioskodawcę z usługi może niekorzystnie wpłynąć na jakość usług pozostałych abonentów. 


2.OPERATOR może uzależnić zawarcie umowy od ustanowienia przez wnioskodawcę zabezpieczenia płatności opłat w formie określonej przez OPERATORA. 

 


§ 5 
Rozpoczęcie świadczenia usługi1.W ramach umowy przedstawiciel OPERATORA wraz z abonentem dokonują aktywacji usługi w lokalizacji uzgodnionej z abonentem w umowie. 


2.W przypadku nieuzasadnionego nieuczestniczenia abonenta w aktywacji usługi, 
OPERATOR jest uprawniony do jednostronnego dokonania aktywacji usługi. 

3.W przypadku zgłoszenia przez abonenta uzasadnionych zastrzeżeń do aktywacji usługi na piśmie wraz ze szczegółowym podaniem tych zastrzeżeń, OPERATOR ustala następny termin dokonania aktywacji usługi. § 6 
Czas trwania umowy
1.Z zastrzeżeniem paragrafu następnego umowa może być zawarta na okres 12 miesięcy lub na czas nieokreślony, chyba że w umowie obie strony postanowią, że jest ona zawarta na czas inny niż określony w tym paragrafie mierzony w pełnych okresach rozliczeniowych. 


2.Umowa zawarta na 12 miesięcy wygasa z ostatnim dniem dwunastego okresu 
rozliczeniowego.


3.W przypadku braku pisemnego oświadczenia abonenta, złożonego najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony, poczytuje się, że obowiązuje ona na czas nieokreślony. § 7
Odpowiedzialność OPERATORA1.OPERATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w granicach określonych ustawą i umową. 


2.OPERATOR ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług, chyba że są one wynikiem działania abonenta, niedochowania przez abonenta przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu lub umowy, działania osób trzecich lub powstały w wyniku siły wyższej, albo OPERATOROWI nie można przypisać winy za spowodowanie niewykonania lub nienależytego wykonania usług. 


3.W przypadku gdy usługi telekomunikacyjne realizowane są przy udziale służb i urządzeń innego operatora, abonent związny jest także regulaminem świadczenia usług tego operatora w zakresie, w jakim abonent z nich korzysta. Regulamin innego operatora podawany jest do wiadomości abonenta w terminie 30 dni od daty aktywacji usługi świadczonej przy udziale innego operatora. Abonent może wypowiedzieć umowę zawartą z OPERATOREM w terminie 30 dni od daty powiadomienia o aktywacji usługi świadczonej przy udziale innego operatora nie później jednak niż na 21 dni przed upływem okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie dokonywane w tym trybie skuteczne jest na koniec tego okresu rozliczeniowego. 


4.Za przerwę w świadczeniu usługi dłuższą niż 24 godziny wynikającej z winy 
OPERATORA, abonent otrzyma na pisemny wniosek zniżkę abonamentu w wysokości 1/30 abonamentu miesięcznego za każdy dzień trwania awarii. 


5.Za moment powstania awarii uznaje się moment otrzymania zgłoszenia o zaistniałej awarii drogą telefoniczną, pocztą lub pocztą elektroniczną. Za moment zakończenia awarii uznaje się moment rozpoczęcia prawidłowego działania usługi zarejestrowany przez OPERATORA.


6.OPERATOR nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez 
Abonenta do jego zaleceń związanych z funkcjonowaniem sieci, w szczególności 
Abonent nie może domagać się poniesionych strat lub utraconych korzyści ze względu na brak właściwego zabezpieczenia posiadanego przez siebie komputera (urządzenia antyprzepięciowe, programy antywirusowe itp.).


7.OPERATOR odpowiada za serwis sieci, tak aby zapewnić nieprzerwane świadczenie usług. Wszelkie naprawy wykraczające poza wskazany zakres, tj. dotyczące komputerów i instalacji należących wyłącznie do Abonentów mogą wykonywane przez OPERATORA za odrębnym wynagrodzeniem.

 § 8 
Obowiązki Abonenta1.Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez OPERATORA w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci OPERATORA. W przeciwnym wypadku OPERATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2.Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika, a w szczególności zobowiązany jest do: 


a) regularnego uiszczania opłat za świadczone przez OPERATORA usługi 

b) nie udostępniania usług osobom trzecim oraz nie wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, chyba że OPERATOR wyrazi na piśmie zgodę na udostępnianie usług osobom trzecim lub 
wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom 
trzecim, 

c) nie dokonywania zmian w przyłączu zapewniającym dostęp do sieci 
OPERATORA oraz nie podłączania urządzeń nieprzystosowanych do 
współpracy z tym przyłączem lub urządzeń nie posiadających świadectwa 
homologacji,


d) niezwłocznego zgłaszania OPERATOROWI przypadków zakłóceń w 
funkcjonowaniu sieci OPERATORA, oraz przypadków nieuprawnionego lub 
zagrażającego interesom innych abonentów działania w sieci OPERATORA, 

e) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OPERATORA kontroli instalacji 
i urządzeń będących własnością OPERATORA oraz działania sieci 
OPERATORA, 

f) informowania OPERATORA o wszelkich zmianach danych określonych 
odpowiednio w § 3, 

g) natychmiastowego zwrotu i umożliwienia demontażu po wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu umowy wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością 
OPERATORA w stanie nie gorszym, niż wynikającym z prawidłowej 
eksploatacji,

h) nie dokonywania samodzielnych napraw lub modernizacji urządzeń sieci,

i) utrzymywania właściwego poziomu zabezpieczenia posiadanego przez siebie 
komputera, w szczególności stosowania urządzeń antyprzepięciowych, 
programów antywirusowych oraz zachowywania zasad „bezpiecznego” 
korzystania z usługi dostępu do Internetu 

 


§ 9 
Obowiązki OPERATORAOPERATOR zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy i regulaminu oraz cennika, a w szczególności zobowiązany jest do:a) zapewnienia świadczenia usług na rzecz abonenta w zakresie i na warunkach 
określonych w umowie, regulaminie i cenniku usług, 

b) zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość świadczenia 
usług na rzecz abonenta, 

c) udostępnienia na żądanie abonenta informacji technicznych dotyczących 
parametrów świadczonej usługi lub innych informacji dotyczących usługi, 

d) ponoszenia odpowiedzialności za awarie, usterki lub uszkodzenia na  zasadach określonych w regulaminie, 

e) usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług, 

f) bieżącego informowania abonenta o możliwościach modernizacji lub zwiększenia 
efektywności usługi wynikającej z postępu technicznego lub o dalszym 
rozszerzaniu oferty usług OPERATORA, 

g) wykonywania wszelkich czynności dotyczących usługi mając na względzie przede 
wszystkim zachowanie ciągłości świadczenia usługi, 

h) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, 

i) informowania indywidualnie każdego abonenta o istotnych okolicznościach 
dotyczących wykonywanej usługi. 
§ 10 
Urządzenia1.W celu wykonania postanowień umowy OPERATOR umożliwi korzystanie przez 
abonenta z urządzeń będących własnością OPERATORA. 2.Koszty uszkodzenia lub utraty urządzenia obciążają abonenta jedynie w przypadku, gdy uszkodzenie lub utrata powstały jako następstwo nieuprawnionego działania abonenta, w szczególności poprzez niewłaściwe korzystanie lub inne przyczynienie się do uszkodzenia lub utraty. 


§ 11 
Opłaty za usługi1.Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie usługi składają się opłaty 
wynikające z cennika lub umowy.


2.Abonent dokonuje zapłaty w sposób terminowy, w pełnej wysokości i bez wezwania w terminie do 12. dnia każdego miesiąca, chyba że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. 


3.Wnoszone opłaty dokonywane są na numer rachunku bankowego dostarczony wraz z fakturą bądź też w inny sposób wskazany przez OPERATORA


4.OPERATOR zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie, co nie stanowi zmiany umowy. 


5.O każdej zmianie wysokości opłat polegającej na podwyższeniu ich wysokości i terminie wprowadzenia takiej zmiany OPERATOR jest zobowiązany powiadomić pisemnie i indywidualnie każdego abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. 


6.W przypadku podwyższenia opłaty abonent jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w terminie 21 dni przed końcem okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3, ze skutkiem na koniec tego okresu rozliczeniowego. 


7.Wprowadzenie nowych pozycji do cennika w związku ze zmianami parametrów usługi lub rozszerzeniem cennika o nowe usługi nie stanowi zmiany umowy lub cennika. 


8.Faktura przesyłana jest pocztą bądź przez upoważnionego doręczyciela na adres abonenta wskazany w umowie (albo na adres, o którym abonent poinformował OPERATORA zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie o zmianie odpowiednich danych po zawarciu umowy).


9.Abonent opłaca opłatę aktywacyjną wraz z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy. 

10.Za opóźnienie w uiszczaniu opłat naliczane będą odsetki ustawowe oraz opłata 
monitoringowa w wysokości określonej Cennikiem za każdy miesiąc naliczana 
począwszy od nowego miesiąca kalendarzowego. Odsetki należą się za czas opóźnienia, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty należności określony w fakturze.

11.OPERATOR może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za usługi zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane. 


12.W przypadku opłaty płatnej z góry za cały okres obowiązywania umowy zawartej na czas określony, abonent uiszcza stosowną opłatę na podstawie jednej faktury. 

 


§ 12 
Zmiany1.W czasie trwania umowy abonent, który nie ma wymagalnych zobowiązań wynikających z umowy, może wnioskować o zmianę rodzaju usługi wybranej w umowie na inną usługę lub usługi świadczone przez OPERATORA i wyszczególnione w cenniku. Ograniczenie zakresu usług wymaga zgody OPERATORA wyrażonej na piśmie i może być uzależnione od opłacenia przez abonenta kosztów zmiany rodzaju usługi. 


2.W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez OPERATORA, w przypadku technicznych możliwości udostępnienia danej usługi oraz po spełnieniu warunków niezbędnych dla danej usługi, OPERATOR zawiera z abonentem aneks do umowy, określający zmianę rodzaju usług świadczonych lub udostępnianych przez OPERATORA. 


3.Zmiana usługi następuje z początkiem nowego okresu rozliczeniowego.

4.Z ważnej przyczyny, na pisemny wniosek abonenta OPERATOR zawiesza świadczenie usług na jego rzecz. Ważna przyczyna musi mieć charakter obiektywny i niezależny od woli abonenta, w szczególności za ważną przyczynę nie poczytuje się awarię komputera abonenta, wyjazd abonenta na urlop lub wakacje albo pisemną deklarację o niekorzystaniu z usługi we oznaczonym okresie. 

5.OPERATOR zawiesza świadczenie usług na okres od 4 do 12 okresów rozliczeniowych. W okresie zawieszenia abonent reguluje opłatę konserwacyjną, której wysokość określona jest cennikiem. Abonent jest zwolniony z wnoszenia opłaty jeżeli z charakteru przyczyny, powodującej zawieszenie wynika, iż nie będzie on w stanie korzystać z sieci OPERATORA.

6.OPERATOR aktywuje świadczenie usług na wniosek abonenta. W przypadku niezłożenia wniosku o ponowną aktywację i upływu okresu zawieszenia umowa wygasa.


7.Zmiana lokalizacji świadczenia usługi wymaga zgody OPERATORA i podlega odrębnej opłacie oznaczonej cennikiem. § 13 
Postępowanie reklamacyjne1.Reklamacje mogą być zgłaszane przez abonenta w formie pisemnej w siedzibie 
OPERATORA, bądź pod innym wskazanym abonentowi adresem. 


2.Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, 
b) wadliwego rozliczenia usługi. 


3.Reklamacje mogą być wnoszone w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji. 

4.Reklamacja powinna zawierać dane abonenta, numer umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce), datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania abonenta, inne posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację. 


5.Niezależnie od złożenia reklamacji kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym w umowie. W przypadku uwzględnienia reklamacji, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności. 


6.Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, OPERATOR powiadamia reklamującego podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia. 


7.Na złożoną reklamację OPERATOR udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę. 

 

§ 14 
Ograniczenie świadczenia usług1.OPERATOR może: 

a) zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług na rzecz abonenta, jeżeli abonent 
opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie usług 
przez okres dłuższy niż 14 dni, aż do dnia uiszczenia na rzecz OPERATORA 
wszystkich zaległych opłat,

b) przerwać lub ograniczyć świadczenie usług, jeżeli abonent narusza warunki 
regulaminu, umowy lub cennika usług albo podejmuje działania utrudniające lub 
uniemożliwiające świadczenie usług przez OPERATORA, aż do dnia 
zaprzestania tych naruszeń. 


2.W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez 
OPERATORA naliczana jest opłata należna od abonenta zgodnie z umową i cennikiem. 

§ 15 
Rozwiązanie umowy1.Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana, poza przypadkami 
szczególnymi określonymi w regulaminie, za porozumieniem stron dokonanym w formie 
pisemnej. 2.Abonent może rozwiązać umowę zawartą na czas określony przed upływem terminu jej 
obowiązywania, musi jednak wnieść określoną umową karę umowną. 3.Każda ze stron może rozwiązać zawartą umowę z zachowaniem 21 – dniowego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 


4.OPERATOR może rozwiązać umowę z abonentem w trybie natychmiastowym w 
przypadku; a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do 
świadczenia usług przez OPERATORA, spowodowanych decyzją 
administracyjną, 

b) niezawinionej przez OPERATORA zmiany warunków świadczenia usług, które 
uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie usług ze względów technicznych, 

c) nie uregulowania w terminie przez abonenta opłat na rzecz OPERATORA za 
świadczone usługi,

d) rażącego naruszenia przez abonenta umowy lub regulaminu i nie zaprzestania 
tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania, w szczególności 
wykorzystywania przez abonenta przyłącza i sieci OPERATORA w sposób 
zagrażający istotnym interesom innych abonentów lub interesom OPERATORA 
poprzez działania niezgodne z prawem, umową lub regulaminem, 

e) ogłoszenia upadłości abonenta albo zostanie wszczęte względem niego 
postępowanie likwidacyjne lub układowe. 5.Abonent może rozwiązać umowę z OPERATOREM w trybie natychmiastowym w 
przypadku: a) rażącego i zawinionego naruszenia umowy przez OPERATORA i nie 
zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

b) wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 14 dni z przyczyn 
zawinionych przez OPERATORA, 

c) naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej względem abonenta niezgodnie z 
ustawą, 

d) instalowania przez OPERATORA w celu świadczenia usługi urządzeń nie 
posiadających homologacji,

e) ogłoszenia upadłości OPERATORA lub wszczęcia względem niego 
postępowania likwidacyjnego, 6.Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej i winno zostać przesyłane listem poleconym na wskazany w umowie adres drugiej strony. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zawierać podstawę faktyczną i formalną rozwiązania. 


7.Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy OPERATOR zaprzestaje świadczenia usług na rzecz abonenta, odłącza od sieci urządzenia wykorzystywane przez abonenta na podstawie tej umowy oraz w każdym czasie może je zdemontować i zabrać.


8.Nawet po rozwiązaniu umowy OPERATOR jest uprawniony do żądania od abonenta naprawienia szkody wyrządzonej jego działaniami na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. W związku z czynem abonenta odszkodowanie zawierać będzie wszelkie poniesione koszty, w tym kary i inne dolegliwości nałożone na OPERATORA przez organy administracji, oraz utracone korzyści, które OPERATOR uzyskałby, gdyby czyn abonenta nie miał miejsca.§ 16 
Wygaśnięcie umowyUmowa wygasa wskutek:

a) upływu okresu na jaki została zawarta, chyba że najdzie zastosowanie § 6 
regulaminu

b) śmierci abonenta.§ 17 
Cesja


1.Abonent za zgodą OPERATORA wyrażoną na piśmie ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią.

2.Przeniesienie podlega opłacie określonej cennikiem.

 


§ 18 
Zmiana regulaminu
1.O zmianach regulaminu OPERATOR zawiadomi abonentów przez wysłanie stosownej informacji pocztą elektroniczną bądź przez umieszczenie stosownych informacji na stronie OPERATORA przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu. 

2.W przypadku wprowadzenia zmian regulaminu abonent jest uprawniony do 
wypowiedzenia umowy w terminie 21 dni przed końcem okresu rozliczeniowego,  o którym mowa w ust. 3, ze skutkiem na koniec tego okresu rozliczeniowego.§ 19 
Postanowienia końcowe 1.Zmiany regulaminu oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa  w umowie lub regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2005 roku. 

 

 W WYPADKU AWARII

REGULAMIN

PODATKI

DOWNLOAD

KONTAKT

PRZYDATNE LINKI